Wat is Steunpunt voor Inclusie?

logo steunpunt voor inclusie
Vlaanderen_gelijkekansen_vol (1)

Het Steunpunt voor Inclusie werd door OVI opgericht in 2012 om te kunnen beantwoorden aan de groeiende nood aan informatie en ondersteuning van ouders die kiezen voor inclusie.

Gelijke Kansen Vlaanderen financiert het Steunpunt.
Sinds mei 2014 wordt vanuit onderwijs een gedetacheerd leerkracht ter beschikking gesteld om de werking te versterken.

We willen een medestander zijn van ouders en hen versterken, zodat zij zelf het inclusietraject in handen kunnen nemen. In onze werking wordt het standpunt van de ouders steeds gerespecteerd en verdedigd en wordt de ervaringsdeskundigheid van ouders gekoppeld aan de expertise van beroepskrachten.

We zetten in op inclusie, zowel op vlak van onderwijs, vrije tijd, gezondheidszorg, arbeid,… en vertrekken daarbij steeds vanuit de vragen van ouders en/of jongeren.

Onze doelstellingen:

  • Ouders informeren
  • Ondersteuning aanbieden voor ouders en kinderen in inclusiesituaties
  • Inventarisering van drempels en barrières
  • Verzamelen van ‘good practices’
  • Beleidsvoorbereidend werk

We zijn er in de eerste plaats voor kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders.
Indirect wordt ook informatie gegeven aan scholen, kinderdagverblijven, organisaties, CLB’s…