Advies aan VLOR m.b.t. nota ondersteuningsmodel

Ouders voor Inclusie gaf mee advies m.b.t. de nota ondersteuningsmodel van het departement Onderwijs.
Deze nota heeft tot doel een toekomstgericht ondersteuningsmodel voor het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs uit te werken in functie van de verdere uitvoering van het M-decreet en, in het verlengde daarvan, de realisatie van inclusief onderwijs.

Wij willen de ouders, die met ons de tijd namen om de nota door te nemen en samen tot een advies te komen, hartelijk danken voor hun tijd en inbreng!

Het volledige advies is beschikbaar via volgende link: Advies nota ondersteuningsmodel

Hieronder alvast een kort overzicht van enkele punten die opgenomen zijn als advies en reactie op het voorgestelde ondersteuningsmodel :

 • Het advies kwam tot stand vanuit alle ouderverenigingen en belangenorganisaties die aanwezig waren op de overlegmomenten op het kabinet in het schooljaar 2016 – 2017
 • De tekst is een compromis en zo opgesteld dat hij door zoveel mogelijk organisaties kan gedragen worden.
 • We vertrokken daarbij vanuit bemerkingen en bezorgdheden gekoppeld aan de geest van het VN -verdrag inzake de rechten van de mens.
 • We betreuren het dat we als ouder en belangenverenigingen niet vroeger en meer betrokken zijn geweest over de ontwikkeling van nieuwe instructies en besluiten.
 • We zijn bezorgd dat er geen formele plaats is waar ouders terecht kunnen voor bemiddeling bij conflicten.
 • Op dit moment is er geen duidelijkheid over de verplichtingen die voortvloeien uit het VN- verdrag. We vragen aan de minister om deze juridische vraagstelling uit te klaren zodat er duidelijkheid komt. Moet er gewerkt worden inde richting van één inclusief onderwijssysteem of kan een apart buitengewoon onderwijs behouden blijven.
 • We vrezen dat er te weinig budget voorzien is om het ondersteuningsmodel goed uit te bouwen.
 • Positief is dat de toegang tot ondersteuning in de toekomst niet meer afhankelijk zal zijn van een medische diagnose.
 • We pleiten er voor dat op elk moment, iedere kind gelijke kansen krijgt in zijn onderwijstraject en toegang heeft tot zorg op maat.
 • We pleiten voor handelingsgericht werken en een zorgcontinuüm dat in elke school op dezelfde manier wordt ingevuld.
 • De ondersteuners moeten gekozen worden op basis van verworven competenties.
 • Een ondersteuningsnood moet goed in kaart gebracht worden.
 • Ondersteuning moet juist ingezet worden, niet te weinig maar ook niet teveel.
 • Ouders moeten zich kunnen richten naar een duidelijk en laagdrempelig aanspreekpunt.
 • Ouders moeten als gelijkwaardige gesprekspartners aan tafel kunnen zitten met de school.
 • Ondersteuningsregio’s mogen niet te groot zijn en er moet garantie zijn op voldoende expertise binnen elke regio.
 • Bij ernstige specifieke onderwijsbehoeften moet de ondersteuning leerlinggericht zijn.
 • We verwachten at er meer inspectie komt en dat scholen aantonen dat e over hun leerzorg hebben nagedacht.
 • Ouders moeten weten waar hun kind recht op heeft.
 • Omdat de timing om het ondersteuningsmodel kort is, moet er oog zijn voor een goed invoering, voorbereiding en overgangsmaatregelen.
 • Noden aan zorg en ondersteuning die nu niet ingevuld worden moeten ingevuld worden. Dit is een noodzaak!
 • Een beter samenwerking met het departement welzijn is nodig.
 • We willen dat niet onderwijsgebonden ondersteuning geboden kan worden door de inzet van persoonlijke assistenten en dat de regie bij de ouders en de persoon met de beperking blijft.
 • We willen dat vrijgekomen middelen terug binnen onderwijs ingezet worden.
 • De overheid moet meer inspanningen doen om binnen ondersteuningsteams personen met een beperking aan te werven. Inclusie binnen onderwijs is pas mogelijk als de ondersteuningsteams ook inclusief zijn.