Eerste bevindingen van het nieuw ondersteuningsmodel volgens ouders

Aanknopingspunten voor kwaliteitsvolle begeleiding

Eerste bevindingen van het nieuw ondersteuningsmodel volgens ouders

Naar aanleiding van de vele vragen in verband met het nieuw ondersteuningsmodel in september 2017, heeft Steunpunt voor Inclusie in samenwerking met Ouders voor Inclusie een bevraging opgesteld om een ruimere/globalere indruk te krijgen op de invoering ervan. Met deze bevraging had Ouders voor Inclusie en Steunpunt voor Inclusie niet als doel om reeds een evaluatie uit te voeren, noch om zich uit te spreken over het nieuw ondersteuningsmodel als systeem.

Daarnaast werden verscheidene infoavonden georganiseerd om het nieuw ondersteuningsmodel te verduidelijken aan ouders van kinderen met een beperking. Hiervoor heeft Ouders voor Inclusie samengewerkt met Gezin en Handicap, Steunpunt voor Inclusie en Vakgroep Orthopedagogiek van Universiteit Gent.

Algemene conclusie

Drempels en barrières

Ouders van kinderen met een beperking kiezen heel bewust voor inclusief onderwijs en merken dat dit nog niet maatschappelijk door iedereen aanvaard is. Momenteel is de keuze tussen inclusief onderwijs en buitengewoon onderwijs ook niet gelijkwaardig. De ouders vermoeden dat de terughoudendheid deels te wijten is aan het onbekende en gebrek aan ervaring. Kinderen met een beperking hebben in theorie recht tot inschrijving in een school maar voor ouders met een kind met een beperking blijft het niet vanzelfsprekend om een school te vinden waar hun kind welkom is. Ouders vinden dat ze tijdens het inclusietraject veel moeten vechtenvoor de rechten van hun kind. Als het traject goed loopt wijten ze dit heel regelmatig aan personen die mee met hun het traject trekken en/of begeleiden. Het is dus nog veel te veel persoonsgebonden en te weinig gebaseerd op een inclusieve visie. Daardoor krijgen kinderen met een beperking minder kansen.

De opstart van dit schooljaar is volgens de ouders voor veel kinderen met een beperking onvoorbereid en chaotisch gestart. Informatie over het nieuw ondersteuningsmodel en de gevolgen voor hun kind hebben ze nauwelijks tot niet ontvangen. Ze weten ook niet waar ze met hun vragen terechtkunnen.

De ondersteuning die de kinderen momenteel ontvangen is volgens de ouders te weinig afgesteld op de ondersteuningsnood van hun kind. Tijdens een overleg met alle actoren krijgen ze weinig ruimte om dit aan te kaarten omdat over het algemeen alles reeds beslist is. De ouders worden dan enkel op de hoogte gebracht van de beslissingen.

Scholen vragen nog regelmatig extra begeleiding aan ouders. Ze brengen regelmatig betaalde externen zoals logo, kine, … binnen de school ter ondersteuning. De eindverantwoordelijkheid in verband met het organiseren van extra ondersteuning ligt dan ook heel dikwijls bij de ouders.

Aanknopingspunten voor kwaliteitsvolle begeleiding volgens ouders

Uit de bevraging en de gesprekken tijdens de Ronde van Vlaanderen komt duidelijk naar voor dat ouders van kinderen met een beperking nood hebben aan tijdige, regelmatige, verstaanbare, laagdrempelige en juiste informatie over hun kind en het wettelijk kader.

Voor ouders is het belangrijk dat school een inclusieve visie heeft die gedragen wordt op alle niveaus startende met de directeur en de zorgcoördinator. Op deze manier kan er samen gewerkt worden aan een kwaliteitsvolle ondersteuning gestoeld op de ondersteuningsnood van het kind met de ouders als gelijkwaardige partner: verbindend samenwerken. Hierdoor is de ondersteuning voor elk kind verschillend en dus maatwerk. De leerkrachten spelen in de ondersteuning een heel belangrijke rol en doen ertoe. Het is dan ook aan de school om op te treden als spilfiguur tussen de verschillende ondersteuners. Hierdoor kunnen ouders opnieuw hun ouderrol opnemen en ook bij de school terecht met hun vragen.

De aanknopingspunten leunen heel dicht aan bij de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken. Ze kunnen er zoals de uitgangspunten ervoor zorgen dat de aandacht gaat naar positieve aspecten in het traject en beschermen het traject tegen een te negatief beeld. Het handelingsgericht werken is nog te weinig gekend en wordt nog te weinig toegepast in de schoolpraktijk.

Maar het belangrijkste voor ouders van kinderen met een beperking is dat hun kind zich goed en aanvaard voelt binnen de school en de maatschappij.

Het volledige verslag vindt u hier.