Wanneer kan een leerling met een Individueel Aangepast Curriculum (IAC) een getuigschrift of diploma krijgen?

Gelijkwaardigheid van leerdoelen als voorwaarde

Een leerling met een Individueel Aangepast Curriculum (IAC) krijgt op school een individueel traject met aangepaste leerstof en met eigen leerdoelen, die in overleg met ouders, leerkrachten, ondersteuner, het CLB,… opgesteld worden.
De leerling wordt regelmatig geëvalueerd en beoordeeld: hoever staat de leerling nu, in vergelijking met de vorige periode?
Er wordt gekeken naar die individuele doelen, niet de eindtermen voor de klasgenoten. In welke mate zijn die gehaald?
Op het einde van het jaar krijgt de leerling een attest verworven bekwaamheden.

In principe krijgt de leerling geen getuigschrift basisonderwijs, of geen getuigschrift of diploma in het secundair onderwijs.
In sommige uitzonderlijke gevallen kan een getuigschrift of diploma wel, namelijk als

de op maat geformuleerde doelen uit het IAC gelijkwaardig zijn aan de doelstellingen van het leerprogramma voor de andere leerlingen.

Het is de onderwijsinspectie die beslist of de doelen gelijkwaardig zijn. Dit moet gebeuren vóór de deliberatie van de klassenraad.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je kan als ouder het signaal geven aan de school als je denkt dat dit kan. Ga hier over in gesprek!
De school moet die de gelijkwaardigheid voor 1 juni aanvragen bij de onderwijsinspectie, aan de hand van de volgende vier stappen.

  1. De klassenraad beslist om de gelijkwaardigheid van doelstellingen aan te vragen.
  2. De school dient vervolgens het hiervoor voorziene verantwoordingsformulier in bij de onderwijsinspectie
  3. De onderwijsinspectie beslist of de op maat geformuleerde doelen gelijkwaardig zijn aan deze van het gemeenschappelijk curriculum
  4. Indien ja op vraag 3 : De delibererende klassenraad beslist of de leerling een diploma of getuigschrift krijgt

Voor meer informatie over de te volgen procedure en/of deadlines per onderwijsniveau, raadpleeg je best volgend document.
Tip: neem dit document mee naar de school als hulpmiddel!

Kanttekeningen

  • Aanvragen van gelijkwaardigheid van doelen moeten een uitzondering zijn.
    Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het volledige team om regelmatig te evalueren of de leerling nog binnen een IAC functioneert of eerder binnen het gemeenschappelijk curriculum.
    Indien dit laatste, dan moet mogelijks het verslag opgeheven worden en/of omgezet worden naar een gemotiveerd verslag. Op die manier wordt een getuigschrift of diploma wel weer mogelijk.
  • In het secundair onderwijs is het nog complexer.  Er moet ook rekening moet gehouden worden met de toelatingsvoorwaarden. Men vraagt hiervoor best tijdig advies aan het CLB en de school.

Meer weten?

Alle info voor secundair onderwijs.

De gedetailleerde info voor het basisonderwijs.

Vragen of kan je hierbij onze steun gebruiken? Contacteer een medewerker van Steunpunt voor Inclusie.