Mijn kind kan niet heropstarten – Geen valse start?!

Leerlingen met een verhoogd gezondheidsrisico, die (nog) nog niet mee opstarten vanaf 18 mei (ondanks dat hun klasgenoten wel starten), mogen niet vergeten worden. Ook GRIPvzw uitte zijn bezorgdheden daarrond, en we delen die zorg.
We proberen je zicht te geven op de mogelijkheden, zowel op vlak van schooltraject als op vlak van opvang voor je kind.

Schooltraject: Waar kan je als ouder beroep op doen?

De school van je kind

De school moet blijven voorzien in een verder aanbod op afstand.
Contacteer school en CLB om goede afspraken te maken over leren op afstand, en over hoe je kind in contact kan blijven met de klasgroep.
Neem contact met de behandelende arts van uw kind en bekijk of een attest aangewezen is.

Ondersteuning uit het ondersteuningsnetwerk (ONW) of buitengewoon onderwijs

De ondersteuner neemt dezelfde rol op als voordien.
Dat kan wel via andere wegen: telefonisch, via videochat,... Het kan onder voorwaarden ook aan huis.
De voorwaarden gaan over de hygiëne, 1,5m afstand houden en een beslissing in overleg met ouders, school en ondersteuningsnetwerk.

Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH)

Tijdelijk Onderwijs Aan Huis is een recht voor leerlingen om tijdelijk 4 lestijden per week onderwijs aan huis te krijgen door een leerkracht van zijn school.
Het kan in deze periode ook overwogen worden voor leerlingen die niet ziek zijn, maar die omwille van hun verhoogde kwetsbaarheid, of van iemand uit de omgeving, niet naar school kunnen gaan.
TOAH kan voor deze leerling enkel als een attest van een arts deze afwezigheid verantwoordt, niet op basis van een inschatting van ouders of school. Dit kan de huisarts zijn, of een andere behandelende arts. Via het formulier basisonderwijs of het formulier secundair onderwijs kan je TOAH aanvragen.
Vanaf het moment dat voor de klasgroep van de leerling het onderwijsaanbod start, begint de opbouw van TOAH-lesuren.
Er moet ook gekeken worden naar de veiligheid van alle betrokkenen bij de opstart van TOAH. De behandelende arts moet oordelen of het mag dat een leerkracht bij de leerling thuis komt en moet bepalen welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn.
De school is verantwoordelijk voor het aankopen en voorzien van het nodige beschermend materiaal. Er mogen geen kosten worden doorgerekend aan de ouders.

BEDNET

Bednet organiseert synchroon internetonderwijs voor langdurig zieke leerlingen. Zo kunnen zij meevolgen wat er in de klas gebeurt.
Voor leerlingen die reeds met Bednet werkten voor de Coronamaatregelen, kan dit opnieuw starten wanneer de klasgroep opstart.
Bednet zal geen antwoord kunnen bieden op vragen van kwetsbare leerlingen. Het beschikbare materiaal is immers beperkt.
Wanneer jij en de behandelende arts voorzien dat je kind ook volgend schooljaar omwille van medische redenen nog niet zal kunnen aansluiten, kan je wil je aanvraag voor september al doen. Alle info vind je op de website van Bednet.

Opvang van je kind: Waar kan je als ouder beroep op doen?

De moeilijkheid zit hem natuurlijk in de opdracht om je kind in een zo klein mogelijke “contactbubbel” te houden. Veelal zien we dat ouders de opvang zelf opnemen. Het Corona-uderschapsverlof kan de komende maanden een oplossing zijn. Lees er alles over in ons nieuwsbericht of op de website van RVA.

Diensten oppas zieke kinderen van de mutualiteiten zijn vaak on hold gezet.
Wie werkt met een PAB-assistent, kan die inschakelen mits voorzorgsmaatregelen.

Meer weten?

Heb je vragen, wil je je verhaal kwijt of kan je hierbij onze steun gebruiken? Contacteer een medewerker van Steunpunt voor Inclusie.