Overleg en informatie- Veelgestelde vragen Onderwijs

Op deze pagina brengen we mogelijke antwoorden op vragen over inclusief onderwijs.

In het zoeken naar antwoorden waar ouders mee aan de slag kunnen, merken we dat die antwoorden ook best veel druk of “werk” leggen bij ouders.

We willen geen eenrichtingsverkeer stimuleren, integendeel. Een constructieve, evenwichtige en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders, onderwijs- en andere betrokkenen is een belangrijk streefdoel, in onze ogen.

Neem gerust contact met een medewerker van Steunpunt voor Inclusie voor een gesprek of ondersteuning bij deze en andere vragen.

of stel hier je vraag

Om samenwerking met leerkracht(en) en ondersteuner vorm te geven tijdens de Corona-maatregelen, moeten we samen nadenken over deze vraag!

Wat heeft jouw kind op dit moment nodig?
Wat heb jij nu als ouder nodig?

 • meer van hetzelfde!
  Is er vooral eenzelfde aanpak en routine nodig? Dan kan je ook terugvallen op dezelfde afspraken en werkwijzen die geldig waren vóór de maatregelen. Lees het verhaal van Hilde, zij vertelt hoe zij terug kan vallen op bestaande afspraken.
  Mogelijk heb je als ouder nu méér ondersteuning nodig om een routine waar te maken. Bel of mail hierover met ondersteuner en leerkracht! Bespreek wat jij nodig hebt en zoek samen hoe iedereen kan bijdragen.
 •  andere ondersteuning
  Is de impact van de maatregelen groot op jouw kind en jullie situatie? Is er dus tijdelijk ook echt een andere aanpak nodig? Doe je verhaal, zodat men samen met jou kan zoeken! Wie neem je doorgaans in vertrouwen? Bel of mail leerkracht, ondersteuner, zorgcoördinator of leerlingbegeleider, CLB-medewerker,… Ook Steunpunt voor Inclusie wil je bijstaan!

Een verkennend gesprek geeft zowel jou als ouder, als de school, de mogelijkheid om een goed beeld te krijgen.

Denk op voorhand na wat je wil vragen aan de school. Bijvoorbeeld: hoe organiseren ze de zorg voor leerlingen? Is er ervaring met individuele trajecten? Hoe gaat de school om met pesten? Hoe wordt er geëvalueerd? Maak ook reeds je verwachtingen duidelijk.

De school zal willen weten welke specifieke onderwijsbehoeften jouw kind heeft en hoe ze daar aan tegemoet kunnen komen. Soms heb je daar als ouder reeds antwoorden op, vaak is dat net een zoektocht waar je de school als partner in wil betrekken. Geef gerust al suggesties mee, of stel voor om bij uitwisseling met een vorige leerkracht voor indien dit kan inspireren.
Vaak willen scholen ook je motivatie voor inclusief onderwijs en de voorgeschiedenis van je kind kennen. Geef aan wat je (in een eerste gesprek) kwijt wil.

Benadruk ook de sterktes en mogelijkheden: wat doet je kind graag, wat kan je kind goed, waarin heeft je kind veel interesse,…

Je kan eventueel een vertrouwenspersoon meenemen naar een eerste gesprek met een school. Bijvoorbeeld een therapeut, een thuisbegeleider, een begeleider uit de kinderopvang, een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie,…

Neem je je kind mee of niet? Als je ervoor kiest om dit bij een eerste gesprek nog niet te doen, neem eventueel een foto of kort filmpje mee dat een goed beeld geeft. Het is voor een school fijn om te weten over wie het gaat.

In een eerste gesprek kan niet alles gezegd en afgesproken worden, maar een basis aan vertrouwen en eerlijke communicatie wordt daar reeds gelegd. Leg vast hoe jullie verder afspreken.

Plan je op verschillende scholen een gesprek? Probeer dezelfde zaken te bespreken. Dat laat je toe om te vergelijken.

Bespreek dit met de leerkracht(en), zorgcoördinator/leerlingbegeleider. Ervaren zij ook dat jouw kind meer ondersteuning nodig heeft?
– Probeer heel concreet te tonen waar je kind op vastloopt en geef aan wat jij daarvoor als oplossing ziet.
– Betrek eventueel ook je CLB-medewerker en stuur aan op overleg over wat er bijkomend nodig is.
– Brainstorm samen over manieren waarop jullie kunnen tegemoet komen aan de noden van de leerling. Denk in eerste plaats aan redelijke aanpassingen.
– Is er reeds een ondersteuner betrokken?
o Het kan goed zijn dat voor jouw kind nog niet de maximale “ondersteuningstijd” werd ingezet. CLB-medewerker en ondersteuner hebben zicht op de mogelijkheid tot eventuele uitbreiding.
o Het aantal uren dat maximaal kan worden ingezet vanuit Onderwijs om een leerling in het gewoon onderwijs te ondersteunen ligt vast. Meer info daarover vind je in dit nieuwsbericht.
– Is er nog geen sprake van ondersteuning uit het ondersteuningsnetwerk?
o Bespreek met de CLB-medewerker of deze vraag de start van een handelingsgericht diagnostisch traject kan zijn. Daarin wil CLB beter zicht krijgen op het functioneren van de leerling binnen zijn context, om samen met leerling, ouders, schoolteam, CLB,… het aanbod beter af te stemmen op de zorgvraag.
– Soms liggen er mogelijkheden in het werken met vrijwilligers, stagiairs, therapeuten die tijdens de schooluren komen. Bekijk samen wat interessant en haalbaar is.

Probeer de agendapunten vooraf helder te krijgen. In veel teams is het de gewoonte dat een tiental dagen voordien een mail wordt gestuurd om agendapunten van iedereen te verzamelen. Neem dit als ouder gerust in handen, of spreek duidelijk af als je dit van je ondersteuner verwacht. We ontwikkelde een sjabloon dat kan helpen om overleg voor te bereiden.

Hetzelfde geldt voor het overleg zelf: goede afspraken vooraf maken goede vrienden.

– Wie leidt het overleg?
– Wie noteert? Vraag nadien steeds (een kopie van) het verslag van het overleg
– Hoeveel tijd is er?
– Hoeveel mensen zullen aanwezig zijn?

Het doelenplan, of IAC-plan is een houvast op een overleg.

– Voor welk doelen gaan we dit schooljaar en hoe werken we daar aan?
– Wie doet wat?
– Wat mag wegvallen, wat krijgt een andere invulling?
– Wat gaan we uitproberen?
– Wat loopt goed en houden we vast?
– Zijn er moeilijkheden?

De insteek voor een overleg is vaak een “probleem”, iets dat niet lukt, waar de leerling tegenaan loopt,… Het is belangrijk om hier over te spreken en naar mogelijke oplossingen zoeken, maar enkel een focus op wat moeilijk loopt mag niet overheersen. Kan je een team suggereren om telkens te vertrekken uit sterktes en talenten, en hoe die te benutten en versterken?

Probeer ook terug te kijken, te evalueren en bij te sturen:

– Werken de aanpassingen die we maakten en blijven ze nodig?
– Lukte het voor de betrokkenen om te doen wat afgesproken was?
– Hoe ervaart de leerling een nieuwe aanpak of aanpassing?

Toegang, inzage en verbeterrecht van leerlinggegevens op school

Scholen verzamelen heel wat gegevens m.b.t. hun leerlingen. Het decreet Rechtspositie leerlingen bepaalt dat ouders inzagerecht hebben, en ook recht op toelichting bij de gegevens van hun kinderen.
Ouders hebben recht op een kopie van deze gegevens. Vanaf 25 mei 2018 mag er voor deze kopie geen vergoeding meer gevraagd worden. Een kopie mag niet verspreid worden noch publiek worden gemaakt. De informatie mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling.
Ouders kunnen hun verbeterrecht gebruiken om “objectieve gegevens” te laten aanpassen (vb. naam, adres,… ). Wanneer je “subjectieve gegevens” in een leerlingendossier wil laten aanpassen, blijft de verbetering vaak beperkt tot een vermelding dat de leerling (of de ouder) het gegeven betwist.

Bronnen: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13199

en https://www.ikbeslis.be/ouders-leerkrachten/privacy-op-school/het-leerlingendossier

Inkijken, aanbrengen van wijzigingen en opvragen van een kopie van het multidisciplinair dossier van het CLB

Wens je als ouder het CLB-dossier van je kind in te kijken dan moet je een verzoek richten aan het CLB. Uiterlijk na 10 werkdagen moeten zij jou inzage geven. Is je kind 12 jaar of ouder en in staat zelf redelijk te oordelen over het eigen belang, dan mag het zelf zijn dossier inkijken. Jij als ouder/voogd mag het dossier dan alleen inkijken met toestemming van de leerling.
Bij een inzage kan men het papieren dossier zelf inkijken of het elektronische dossier bekijken op het computerscherm.
De inzage vindt steeds plaats onder begeleiding van een CLB-medewerker (onder de verantwoordelijkheid van de directeur van het CLB), die ook de nodige uitleg kan geven. Wanneer het gaat over gegevens m.b.t gezondheid zal een arts of verpleegkundige de informatie duiden.
Als ouder of als bekwame leerling (richtleeftijd 12 jaar) heb je tevens het recht om het dossier aan te vullen (verbeterrecht) en mag je vragen om jouw versie over bepaalde feiten, te vermelden in het dossier.
Indien je inzagerecht hebt, kan men je een kopie (afschrift) bezorgen of  mag men jou ook informeren door middel van een gesprek. In dit laatste geval heb je ook recht op een rapport waarin deze informatie wordt opgenomen.

Bron: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15157

Verder…

Heb je een specifieke vraag rond rechten m.b.t. privacy en inzage van leerlinggegevens? Contacteer https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/op-school/rechten-en-plichten-op-school
Info op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit (voormalige Privacycommissie): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/faq-themas/recht-van-toegang

Wie zit mee aan tafel waarmee je een goede klik hebt? Het kan helpen om met deze persoon de vergadering of het overlegmoment voor te bereiden. Dat kan maken dat je je sterker voelt op het overleg.

Andere partners die in de opvoeding en scholing van je kind betrokken zijn, zoals therapeut, thuisbegeleider, brugfiguur,… kan je ter ondersteuning mee aan de overlegtafel uitnodigen. Kondig dit vooraf aan.

Medewerkers van Steunpunt voor Inclusie kunnen je ondersteunen voor, tijdens en bij de opvolging van overlegmomenten. Contacteer ons ruim op voorhand met je vraag, zodat we samen kunnen verkennen hoe we jou best kunnen ondersteunen.

Communicatie met de betrokken partijen is essentieel voor een geslaagd inclusietraject. Maar dat is niet steeds gemakkelijk.

 • Heb je het gevoel dat je mis begrepen wordt, of loopt de communicatie met de leerkracht(en) moeilijk? Naast andere betrokkenen op school, zoals zorgcoördinator/leerlingbegeleider, ondersteuner, directie, coördinator ondersteuningsnetwerk, is je CLB-medewerker de persoon bij uitstek die kan zoeken hoe de neuzen in dezelfde richting kunnen wijzen.
 • Is de situatie vastgelopen over het niet maken van redelijke aanpassingen? Dan kan je ook bij Unia te rade voor bemiddeling. Lees meer op https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/onderwijs/discriminatie-in-het-onderwijs-melden
 • Gaat de onenigheid over de inhoud van een gemotiveerd verslag, bespreek dit dan met de CLB-medewerker. Je kan je klacht formuleren aan de directeur van je CLB indien jullie er niet uit geraken.
 • Is de inhoud van het verslag M-Decreet de reden van conflict? Je kan terecht bij de Vlaamse Bemiddelingscommissie. Op deze link lees je welke stappen je moet volgen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vlaamse-bemiddelingscommissie
 • Heb je het gevoel geen medestander(s) te vinden in deze mensen? Steunpunt voor Inclusie kan luisteren, meedenken en bemiddelen.