Veelgestelde vragen – Wat na?

Inclusie na een schooltraject? Natuurlijk! Maar dat brengt wel nieuwe vragen mee… Op deze pagina proberen we een aantal veelgestelde vragen te beantwoorden.

Heb je nog andere vragen, of wil je ondersteuning bij jullie zoektocht? Contacteer een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie.

Met inclusief werk wordt bedoeld dat iemand met voldoening op een gewone werkplek aan de slag kan vanuit zijn talenten, en er gewaardeerd wordt door zijn collega’s zonder beperking. Lees hier wat jongeren zelf vertellen over inclusief werken.

GRIP verdiept zich in het thema “(op weg naar) echt werk”. Hier kan je meer lezen.

Begeleid werken betekent werken op een gewone werkplek. Vaak gaat het om deeltaken die opgenomen worden. Dit is onbetaald. Onkostenvergoedingen zijn mogelijk.

Begeleid werken is ook de term voor de ondersteuningsvorm die jobcoaches bieden. Jobcoaches werken in door VAPH erkende diensten.

Voorbeeld van begeleid werken met ondersteuning met een jobcoach uit een dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Lize heeft recht op een PVB, maar is ingeschaald in prioriteitencategorie 2. Ze is 27 en wil graag een actieve bijdrage leveren aan de samenleving, en wat structuur brengen in haar week. Haar ouders contacteren een dienst RTH uit de buurt. De jobcoach bekijkt samen met hen wat Lize zou willen doen, naar wat ze kan en aankan, en welke werkplekken in de buurt een match zouden kunnen zijn. De jobcoach contacteert een werkplek, er worden samen afspraken gemaakt. Lize start met een halve dag per week. De coach heeft maandelijks contact met de werkgever en is een aanspreekpunt voor Lize en haar ouders bij vragen of moeilijkheden.

Meer weten over hoe RTH-diensten praktisch werken: https://www.vaph.be/documenten/rechtstreeks-toegankelijke-hulp-rth

Ook bij vergunde zorgaanbieders kan u terecht voor Begeleid Werken. De ondersteuning door de jobcoach wordt dan met uw PVB betaald. Inhoudelijk gaat het om hetzelfde soort ondersteuning (nl. “individuele en trajectmatige begeleiding van een gebruiker die niet kan worden ingeschakeld in het bestaande reguliere of beschermde arbeidscircuit”, zie https://www.vaph.be/professionelen/vza/vergunning)

Interessante link: http://www.begeleidwerken.be/

Dat kan. Het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap (2006) stelt dat iedereen recht heeft op toegang tot voortgezet onderwijs en redelijke aanpassingen daarbij.

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) kan je hierbij verder helpen: http://www.siho.be/voor-studenten. Zij hebben als opdracht het begeleiden en ondersteunen van hogescholen en universiteiten om de participatie van studenten met functiebeperkingen in het Vlaams hoger onderwijs mogelijk te maken.

Ook Centra voor Volwassenonderwijs moeten met jou bekijken hoe je kan lesvolgen bij hen: welke opleiding wil je volgen, welke redelijke aanpassingen je nodig hebt,…

Meer weten of graag ondersteuning in deze zoektocht? Neem contact op met een medewerker van Steunpunt voor Inclusie.

Het ontvangen van vrijwilligersvergoedingen heeft geen effect op het groeipakket of op de inkomensvervangende tegemoetkoming. Er is wel een plafond: een vrijwilliger mag maximum 34,71 euro per dag en 1.388,40 euro per jaar vergoed worden (dit zijn de bedragen voor inkomsten 2019, aanslagjaar 2020). Lees meer op https://financien.belgium.be/nl/vzws/vrijwilligers#q1 en in deze brochure.

Vrijwilligersvergoedingen hebben geen impact op de fiscale situatie van uw gezin. Een (jong)volwassene blijft ten laste zolang aan bepaalde voorwaarden voldaan is:

  • Ofwel zijn lichamelijke of geestelijke toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.
  • Ofwel zijn gezondheidstoestand een volledig gebrek aan, of een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten tot gevolg heeft, gemeten volgens de handleiding en de medisch-sociale schaal van toepassing in het kader van de wetgeving met betrekking tot de tegemoetkomingen aan gehandicapten.
  • Ofwel na de periode van primaire ongeschiktheid, bepaald in artikel 87 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, zijn verdienvermogen is verminderd tot een derde of minder, zoals bepaald in artikel 100 van dezelfde gecoördineerde wet.
  • Ofwel hij, ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing, tot ten minste 66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt is verklaard.

Kinderbijslagen, tegemoetkomingen aan personen met een handicap (of gelijkwaardig) en lonen van beschutte werkplaatsen worden niet als bestaansmiddelen beschouwd. Meer informatie vind je o.a. op https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/handicap/inkomen/voordelen-personenbelasting

Een kind kan fiscaal ten laste zijn kan, als de persoon/kind inwoont, diens nettobestaansmiddelen niet méér zijn dan 3.330 euro (inkomsten 2019) en deze nettobestaansmiddelen niet ingebracht worden door u als beroepskost. Lees meer op: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/andere#q2