Hou rekening met wat voor jou als ouder praktisch haalbaar is: afstand, vervoersmogelijkheden, mogelijkheden voor naschoolse opvang,…

Maak een keuze op basis van het pedagogisch project van een school: kan je je vinden in de visie van de school of scholengroep? Heb je informatie over hoe de school zorg organiseert? Op website van een school, via andere ouders, op een opendeurdag of tijdens een verkennend gesprek, kan je hier alvast meer over te weten komen.

Neem ruim de tijd, indien mogelijk, om een school te zoeken. Dat geeft jou als ouder ruimte om echt te kiezen, en geeft de school mogelijkheden naar groeien in de mindset, samen afspraken maken en voorbereidingen treffen.

Zijn er in jouw gemeente registratiesystemen voor toekenning van een school? Neem deel aan de procedure zoals de anderen. Plan dus ook gerust een (aantal) verkennende gesprek(ken), en baseer je keuze (top 3 of meer) op hoe deze gesprekken verlopen.

Een verkennend gesprek geeft zowel jou als ouder, als de school, de mogelijkheid om een goed beeld te krijgen.

Denk op voorhand na wat je wil vragen aan de school. Bijvoorbeeld: hoe organiseren ze de zorg voor leerlingen? Is er ervaring met individuele trajecten? Hoe gaat de school om met pesten? Hoe wordt er geëvalueerd? Maak ook reeds je verwachtingen duidelijk.

De school zal willen weten welke specifieke onderwijsbehoeften jouw kind heeft en hoe ze daar aan tegemoet kunnen komen. Soms heb je daar als ouder reeds antwoorden op, vaak is dat net een zoektocht waar je de school als partner in wil betrekken. Geef gerust al suggesties mee, of stel voor om bij uitwisseling met een vorige leerkracht voor indien dit kan inspireren.
Vaak willen scholen ook je motivatie voor inclusief onderwijs en de voorgeschiedenis van je kind kennen. Geef aan wat je (in een eerste gesprek) kwijt wil.

Benadruk ook de sterktes en mogelijkheden: wat doet je kind graag, wat kan je kind goed, waarin heeft je kind veel interesse,…

Je kan eventueel een vertrouwenspersoon meenemen naar een eerste gesprek met een school. Bijvoorbeeld een therapeut, een thuisbegeleider, een begeleider uit de kinderopvang, een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie,…

Neem je je kind mee of niet? Als je ervoor kiest om dit bij een eerste gesprek nog niet te doen, neem eventueel een foto of kort filmpje mee dat een goed beeld geeft. Het is voor een school fijn om te weten over wie het gaat.

In een eerste gesprek kan niet alles gezegd en afgesproken worden, maar een basis aan vertrouwen en eerlijke communicatie wordt daar reeds gelegd. Leg vast hoe jullie verder afspreken.

Plan je op verschillende scholen een gesprek? Probeer dezelfde zaken te bespreken. Dat laat je toe om te vergelijken.

Ga na op welke grond jouw vraag tot inschrijving geweigerd wordt.
– Voldoet je kind niet aan de toelatingsvoorwaarden?
– Is er geen plaats meer in de school?
– Vermoed men dat je kind afwisselend naar twee verschillende scholen gaat?
– Werd je kind er uitgesloten als tuchtsanctie?
– Zijn er specifieke afspraken binnen het LOP naar aanleiding van een tuchtsanctie op een vorige school?
– Heeft je kind een verslag M-decreet, en oordeelt men na afweging van de proportionaliteit van de redelijke aanpassingen, om de inschrijving te ontbinden (ongedaan maken)?

Voor kinderen met een gemotiveerd verslag geldt een onverkort inschrijvingsrecht. Dit betekent dat een school niet mag weigeren omwille van dat gemotiveerd verslag. Je hebt als ouder dus het recht om in te schrijven.

Voor kinderen met een verslag M-decreet is er de inschrijving onder ontbindende voorwaarden. Dit betekent dat tot 60 dagen na de start van de lessen de inschrijving voorwaardelijk is. Lees meer op deze pagina.

Een school kan (zonder veel woorden) te kennen geven dat ze je kind niet willen inschrijven. Dit noemen we weigeringen onder tafel. Probeer helder te krijgen waar de weerstand mee te maken heeft.
– Kan je zelf nog vragen beantwoorden?
– Heeft de school nood aan andere ondersteuning? CLB, pedagogische begeleidingsdienst of Steunpunt voor Inclusie kan hier mogelijk een rol spelen.

Indien een school jouw kind weigert, dient ze jou een officieel formulier te bezorgen: “Mededeling van niet-realiseerde inschrijving of ontbinding van een inschrijving”. Dring daar gerust op aan. Hoe dit formulier er uitziet kan je hier bekijken.

Je kan bemiddeling aanvragen bij het LOP binnen de 10 dagen nadat je de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving kreeg. Ligt de school buiten een LOP-gebied, contacteer de provinciale bemiddelingscel. Contactgegevens van een LOP kan je hier terugvinden.

Je kan klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten als je niet akkoord bent met de weigering tot inschrijving of als je vermoed dat de ontbinding niet correct is verlopen. De contactgegevens en meer info over de Comissie inzake Leerlingenrechten vind je hier.

Lees meer op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/mag-een-school-weigeren-om-mij-in-te-schrijven

Lees hier meer over inschrijven met een verslag M-decreet in het gewoon onderwijs.

Hoe kan ik ondersteuning krijgen voor mijn kind?
Ik vind dat mijn kind te weinig ondersteuning krijgt, wat kan ik doen?
Kunnen vrijwilligers en/of stagiaires het traject van mijn kind ondersteunen? Waar kan ik terecht en hoe krijgt dit vorm?

Hoe bereid ik me voor op een (multidisciplinair zorg)overleg op school?
Hoe kan ik zicht krijgen op wat mijn kind op school leert en welke aanpak men hanteert?
Wat zijn mijn rechten ivm informatie op het leerlingvolgsysteem en CLB-dossier van mijn kind?
Leerkracht en ondersteuner hebben het gevoel mijn kind tekort te doen. Ik ben als ouder blij met elke kleine stap die mijn kind zet. Hoe kan ik hen geruststellen/gemotiveerd houden?
Op een overleg voel ik me alleen tegenover de vele partners die de school meebrengt aan tafel. Wie kan mij als ouder ondersteunen?
De situatie op school zit vast, wie kan bemiddelen of tussenkomen?

Hoe kan ik als ouder aan de slag gaan met de leerkracht (en breder zorg-team) rond redelijke aanpassingen voor mij kind?
De school ziet het niet zitten om een bepaalde aanpassing te doen, terwijl ik het gevoel heb dat dit wel een redelijke aanpassing is. Wat zijn handvaten of richtlijnen om hier duidelijkheid over te krijgen?
De school geeft aan dat ze geen aanpassingen meer zien die zij kunnen doen. Wie kan met ons meekijken en nieuwe ideeën geven?

Kan een school ons zomaar verwijzen naar het buitengewoon onderwijs, dit is niet wat wij willen?
Kan mijn kind met een ‘verslag’, ‘M-verslag’, ‘verslag voor toegang tot buitengewoon onderwijs les blijven volgen in de reguliere school?